ปีที่ 45 ฉบับที่ 207
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

ฉบับนี้จะขอพาบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำ ทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ การเกษตร และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน มีความคล้ายคลึงกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบสะเต็มศึกษาของประเทศไทยอย่างไร เรียนรู้ในกิจกรรม "รูปร่างมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแมลง"

สำหรับเด็กเล็กอายุ 5 - 8 ปี การปั้นแป้งโดว์ จะช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณมือ หากนำมาบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องร่างกายของตนเอง จะเกิดกิจกรรมด้านสะเต็มศึกษาที่น่าสนใจ

ค่าเฉลี่ยของการบริโภคน้ำตาลของคนไทยค่อนข้างสูง (22 ช้อนชา/วัน) ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคเพียง 6 ช้อนชา/วัน การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ในกิจกรรม “หวานเท่าไรจึงจะพอดี” เป็นกิจกรรมสร้างสุขนิสัยที่ดีและมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์น่าสนใจอีกมากมายในเล่ม รีบเปิดอ่านกันเลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง