ปีที่ 45 ฉบับที่ 208
กันยายน - ตุลาคม 2560

ฉบับนี้ สสวท. ได้มีการกระตุ้นและส่งเสริมผ่านโครงการประกวด Thailand Junior Water Prize เป็นประจำทุกปี ขอสรุปผลงานเด่นๆ ในปีนี้มาให้อ่านกันใน นวัตกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม...ทุกคนสร้างได้ ! และความผูกพันระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี ตั้งแต่ตัวโน้ตหลัก 7 ตัวที่มีความถี่แตกต่างกัน และกลุ่มของตัวโน้ต หรือคอร์ด (Chord) มีความเกี่ยวพันกับจำนวนที่ได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส ก่อให้เกิด คอร์ดเมเจอร์ (Major chord) และ คอร์ดไมเนอร์ (Minor chord) ในดนตรีตะวันตก

ส่วน 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ ในฉบับนี้ขอจำแนกเทคโนโลยีการพิมพ์ และวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการพิมพ์ เพื่อให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาในประเทศไทยได้มีการปรับรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดมาถึงยุคที่เรียกว่า Education 4.0 ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นนักคิดนักสร้างนวัตกรรม ซึ่ง Smart Classroom เป็นรูปแบบหนึ่งในหลายๆ รูปแบบของการจัดสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน ผู้เรียน และสื่อ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ด้วยการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีทั้งรูปแบบห้องเรียนปกติ หรือ ห้องเรียนเสมือน ให้ผู้เรียนสามารถสนทนา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ จุดสำคัญคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ ขอเชิญเปิดอ่านกันได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง