ปีที่ 45 ฉบับที่ 206
พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

สะเต็มศึกษาจะดำเนินการได้เป็นรูปธรรมต้องเกิดจากการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ อ่านบทสัมภาษณ์ ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยแล้วท่านจะทราบว่าเราทุกคนต้องช่วยกัน

การศึกษาด้านเทคโนโลยีดาวเทียม และเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัย การนำข้อมูลภาพดาวเทียมมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาธรณีพิบัติภัย เช่น สึนามิ ดินถล่ม ดัชนีที่ใช้วิเคราะห์คืออะไรติดตามอ่านกัน ส่วนเครื่องยนต์ความร้อนแบบเทอร์โมอะคูสติกสามารถทดลองเองได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคนิคการประดิษฐ์ ลวดลายโซ่อาหารลงบนสิ่งของ เช่น ถุงผ้า เสื้อ กระเป๋า หรือ เป้ จะช่วยเตือนความทรงจำในเรื่องวิธีการเขียนโซ่อาหารให้แก่นักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

ประเด็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลย้อนกลับไปในอดีต ซึ่งต้องเป็น ตัวแทนข้อมูลจากสิ่งต่างๆ ที่สามารถบันทึกข้อมูลภูมิอากาศในอดีต เส้นวงปีของต้นไม้เป็นหนึ่งในข้อมูล ที่นำมาศึกษา แล้วศึกษากันอย่างไร และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง