ปีที่ 45 ฉบับที่ 203
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

ในฉบับนี้ได้มีโอกาสรู้จักครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา 11 ท่านและทราบถึงผลงานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

พบกับเรื่องเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การเขียนร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการกลุ่มควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมการทดลอง และเรื่อง "การนำเสนอข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล" ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมมากขึ้น และเรื่อง “การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเยาวชน” จึงเป็นประเด็นที่สังคมทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ การบริหารเวลาในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ ICT และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อย่างสมดุล อาจลองส่งเสริมให้พัฒนาทักษะ EF โดยการเล่นเกมเขาวงกตที่สามารถสร้างให้มีระดับความยากง่ายได้ตามวัยของผู้เรียน

นอกจากนั้นขอพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่มีหลายรูปแบบประสบการณ์ การเยี่ยมชมเป็นแนวทางประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม และ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้การศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดของโลก ติดตามในเนื้อหาได้ รวมทั้งเรื่อง "อนุภาค นิวตริโน" เกิดการศึกษานิวตริโนของนักฟิสิกส์เพื่ออธิบายระบบที่มีมวลมโหฬารที่สุดคือเอกภพ

สสวท. จัดเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับประเทศ และส่งเข้าร่วมการประกวด The Stockholm Junior Water Prize 2016 ที่ประเทศสวีเดน ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง