ปีที่ 44 ฉบับที่ 202
กันยายน - ตุลาคม 2559

ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ครูชุมพล ชารีแสน ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พบกับเรื่อง"สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559" ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวทาง "สะเต็มศึกษา" เพื่อกระตุ้นความคิดและแรงบันดาลใจภายใต้แนวความคิดที่ว่า "สะเต็มสุดฮอต โรบ็อตสุดฮิต" ซึ่งมีเวิร์กชอปหลากหลาย และเรื่อง "น้ำมันสีแสนสวย" เข้าใจง่าย สนุก และไม่ซับซ้อน โดยเลือกใช้อุปกรณ์รอบตัว หาง่าย ราคาไม่แพง และปลอดภัย "สีกับความคิดสร้างสรรค์" ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และการมีความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กัน "ดินแดนหลากสี" การเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ โดยมีเงื่อนไข นำสู่ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ "สูงเสียดฟ้า" ให้รู้จักวางแผนการทำงาน การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิตและการวัด และ "การเกิดภาพเคลื่อนไหว" จากการเกิดภาพติดตาให้ความรู้ ความสนุกสนาน และใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีได้ต่อไป และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง