Online    PDF

ปีที่ 46 ฉบับที่ 209
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

  • ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับการสอนคณิตศาสตร์
  • การเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า ผ่านกิจกรรม “ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า”
  • การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 1
  • การออกแบบวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: แบบวิจัยเชิงผสมวิธี
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง